Algemene voorwaarden deelname WinterDrive

Artikel 1.
Aanmelding voor de WinterDrive dient te geschieden middels het online inschrijfformulier.

Artikel 2.
Het inschrijfgeld voor een reis in het seizoen 2019/2020 geldt per persoon op basis van een gedeelde tweepersoonskamer. Indien gekozen is voor de ‘Adventure klasse’ dan vinden een of meer overnachtingen plaats in de zogenaamde cabins. Dit zijn afgelegen gebouwen met zowel separate slaapgelegenheden als gedeelde slaapvertrekken.  Ruimte is er doorgaans voldoende, houd er rekening mee dat slapen hier meestal geschiedt in stapelbedden. Voor de ‘Luxe-‘ en ‘Exclusive Klasse’ gelden dat voor  hotels de toeslag voor een eenpersoonskamer € XXX,– per persoon bedraagt. Bij aanmelding dient € xxxx,– van het inschrijfgeld direct te worden voldaan. Montecristolife zal daarvoor een nota sturen. Een aanmelding wordt als definitieve inschrijving geactiveerd na ontvangst van de schriftelijke inschrijving, hierop volgt een betalingsverplichting. Het resterende inschrijfgeld dient uiterlijk (na 2e factuur) voor x te zijn betaald.

Artikel 3.
De organisatie heeft het recht een aanmelding, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.

Artikel 4.
Indien een deelnemer de inschrijving wenst te annuleren wordt het betaalde inschrijfgeld (1e factuur) niet terugbetaald! U kunt zich tegen dit risico verzekeren door eventueel zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 5.
Indien een team gedurende het evenement uitvalt of indien de WinterDrive door onvoorziene omstandigheden moet worden geannuleerd, ingekort of te worden gestaakt, wordt géén inschrijfgeld terugbetaald.

Artikel 6.
Een equipe bestaat uit twee personen, met een minimale leeftijd van 23 jaar. Beide leden van het team moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, verzekeringsbewijs met groene kaart en een geldig paspoort.

Artikel 7.
De route leidt door IJsland met lokale begeleiding. Aanwijzingen dienen op te worden gevolgd om de veiligheid te optimaliseren.

Artikel 8.
De deelnemers dienen zich gedurende de hele auto(toer)tocht en over het volledige traject strikt te houden aan de verkeersregels!

Artikel 9.
Deelnemers zijn verplicht om andere deelnemers in nood te helpen. De organisatie zal zo snel mogelijk de organisatie van noodzakelijke hulpverlening overnemen.

Artikel 10.
Deelname aan de WinterDrive geschiedt geheel op eigen risico. Alle deelnemers dienen voor de start een verklaring te ondertekenen waarin zij de organisatie, sponsoren en alle bijbehorende vrijwilligers, vrijwaren van enige aansprakelijkheid.

Artikel 11.
Het is zonder toestemming van de organisatie verboden om gebruik te maken van de naam en logo van de WinterDrive dit behoudens reclame uitingen op de deelnemende auto’s en kleding van de deelnemers.

Artikel 12.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Daarnaast is op alles het Nederlandse recht van toepassing met als rechtbanklocatie, de rechtbank van Arnhem (Nederland).

Montecristolife, hierna te noemen: MCL

Artikel 1

Definities In deze overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Koper De consument of het bedrijf dat een reis koopt via MCL voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van MCL

Boeking

Het tot stand brengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat de Organisator van een Evenement Entreegelden De prijs van de reis, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen;

Evenement

De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een reis wordt georganiseerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een tentoonstelling, een presentatie, een muziekvoorstelling, een concert, of een sportevenement ten behoeve waarvan de reis is gekocht;

Locatie

De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator

De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van de reis;

Overeenkomst

De betreffende overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;

Reis

Het toegangsbewijs tot een Evenement;

MCL

Eenmanszaak gevestigd te zuidpolderweg 7a, 1398PM Muiden

Website

De website: www.montercristolife.com

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van MCL worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Reizen, via de websites van MCL, als via de winkelverkoop Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Op de overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van de reis ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3

Totstandkoming overeenkomst 3.1

MCL treedt bij het aanbieden en verkopen van Reizen op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen koper en organisator. MCL is geen partij bij de overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een reis. De overeenkomst komt tot stand nadat Koper via MCL een boeking voor één of meer reizen heeft geplaatst. MCL verschaft namens organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van reizen door MCL aan de Koper vindt plaats namens de organisator.

3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand zodra de koper een Boeking heeft geplaatst. MCL kan de overeenkomst louter ter harer keuze namens de organisator eenzijdig ontbinden, dan wel schadevergoeding vorderen dan wel, nakoming vorderen, indien de koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.

3.3 Een boeking is voor de koper onherroepelijk. Het is voor koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5 Fulfillment

5.1 MCL streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar tenminste 7 dagen voor de aanvang van het Evenement de E-Reizen aan de Koper per mail te versturen, onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Reizen is voldaan. Indien de Reizen door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met MCL.

5.2 Na ontvangst van de bestelde Reizen dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Reizen, ontvangt de Koper op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Reizen, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde kaarten aan MCL retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement MCL niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan MCL besluiten de Reizen niet om te ruilen.

5.3 MCL behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, dan wel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 MCL kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

6.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal MCL aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Reisgelden. Het kan voorkomen dat een Organisator MCL verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval MCL wederom slechts handelt als bemiddelaar namens de Organisator.

6.3 MCL kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

6.4 Indien en voor zover MCL ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6.5 MCL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Reizen door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval MCL door de Koper om vervangende Reizen wordt verzocht, is MCL gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen. MCL

6.6 Voor zover aansprakelijkheid van MCL uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van MCL.